Klauzula informacyjnaRODO dla Użytkowników sklepu internetowego

POSIADAJĄCYCH KONTO W SKLEPIE

Realizując obowiązek określony w art. 13 RODO niniejszym, jako Administrator Danych informujemy:


Administrator danych

 1. Agnieszka Całusińska ul.Starzyńskiego 2 m.3 42-224 Częstochowa, Śląskie NIP PL5732273912 jest Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego https://izi-buciki.pl/.
 2. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Z Administratorem danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez niego danych osobowych można kontaktować się przesyłając odpowiednie zgłoszenie:

a) pod adresem korespondencyjnym: Agnieszka Całusińska ul.Starzyńskiego 2 m.3 42-224 Częstochowa, Śląskie NIP PL5732273912

b) pod adresem poczty elektronicznej: sklep@izi-buciki.pl


Cele przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego są przetwarzane przez Administratora danych w następujących celach:

 1. założenia konta Użytkownika w sklepie internetowym https://izi-buciki.pl/ oraz zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania problemów technicznych;
 2. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 3. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 1. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz windykacji należności;
 2. podatkowych i rachunkowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 3. prowadzenia działań marketingowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. zapisywania danych w plikach cookies;
 5. organizacji okazjonalnych konkursów oraz akcji promocyjnych na zasadach określonych przez Administratora danych.


Podstawa przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych to:

 1. wykonanie umowy której stroną jest Użytkownik sklepu internetowego lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika sklepu internetowego przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie celów, o których mowa w pkt II ust. 1-2;
 2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia analiz i statystyk dot. działalności sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie celów, o których mowa w pkt II ust. 3-4;
 3. konieczność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie celu, o którym mowa w pkt II ust. 5;
 4. zgoda Użytkownika sklepu internetowego na przetwarzanie danych dotyczących jego osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie celów, o których mowa w pkt II ust. 6-8.


Okres retencji przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o poniższe kryteria:

 1. okres przez jaki Użytkownik sklepu internetowego posiada konto Klienta w sklepie internetowym https://izi-buciki.pl/– w zakresie celów, o których mowa w pkt II ust. 1-3;
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń i obrona przez nimi w związku z wykonywaniem umowy, najczęściej do 6 lat od wykonania umowy, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia – w zakresie celu, o których mowa w pkt II ust. 4;
 3. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, najczęściej do 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego – w zakresie celu, o którym mowa w pkt II ust. 5;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie, do czasu jej cofnięcia przez Użytkownika sklepu internetowego – w zakresie celów, o których mowa w pkt II ust. 6-8.


Prawa Użytkowników sklepu internetowego

 1. Użytkownikom sklepu internetowego przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do treści danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania;

b) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

d) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;

e) przeniesienia danych osobowych.

f) do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika sklepu internetowego.

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.


Ujawnianie danych osobowych

Administrator danych może ujawniać dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom współpracującym z Administratorem Danych na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora danych, w szczególności w zakresie obsługi IT, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej, księgowej lub doradczej, firmom kurierskim oraz operatorom systemów płatności on-line, tj.: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań),
 2. zewnętrznym kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem danych, operatorom pocztowym lub innym podmiotom zapewniającym należyte funkcjonowanie sklepu internetowego, zgodnie z obowiązkiem lub uprawnieniami przysługującymi Administratorowi danych, wynikającymi z przepisów prawa.


Informacje dodatkowe

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta Klienta w sklepie internetowym https://izi-buciki.pl/. Administrator może wnosić o podanie innych danych osobowych niż określonych w formularzu rejestracyjnym jeżeli będzie to uzasadnione wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Szczegółowe informacje i zasady dotyczące przetwarzania danych przez Administratora danych zostały określone w polityce prywatności sklepu.

Akty prawne przywoływane w klauzuli

RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).

Klauzula informacyjnaRODO dla Użytkowników sklepu internetowego

DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW BEZ REJESTRACJI

Realizując obowiązek określony w art. 13 RODO niniejszym, jako Administrator Danych informujemy:

Realizując obowiązek określony w art. 13 RODO niniejszym, jako Administrator Danych informujemy:


Administrator danych

 1. Agnieszka Całusińska ul.Starzyńskiego 2 m.3 42-224 Częstochowa, Śląskie NIP PL5732273912 jest Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego https://izi-buciki.pl/.
 2. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Z Administratorem danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez niego danych osobowych można kontaktować się przesyłając odpowiednie zgłoszenie:

a) pod adresem korespondencyjnym: Agnieszka Całusińska ul.Starzyńskiego 2 m.3 42-224 Częstochowa, Śląskie NIP PL5732273912

b) pod adresem poczty elektronicznej: sklep@izi-buciki.pl

Cele przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego są przetwarzane przez Administratora danych w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 2. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz windykacji należności;
 4. podatkowych i rachunkowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 5. prowadzenia działań marketingowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej;
 6. zapisywania danych w plikach cookies.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych to:

 1. wykonanie umowy której stroną jest Użytkownik sklepu internetowego lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika sklepu internetowego przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie celu, o których mowa w pkt II ust. 1;
 2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia analiz i statystyk dot. działalności sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie celów, o których mowa w pkt II ust. 2-3;
 3. konieczność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie celu, o którym mowa w pkt II ust. 4;
 4. zgoda Użytkownika sklepu internetowego na przetwarzanie danych dotyczących jego osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie celów, o których mowa w pkt II ust. 5-6.

Okres retencji przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o poniższe kryteria:

 1. okres niezbędny do realizacji zamówienia w ramach zawartej umowy sprzedaży – w zakresie celu, o których mowa w pkt II ust. 1;
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń i obrona przez nimi w związku z wykonywaniem umowy, najczęściej do 6 lat od wykonania umowy, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia, jak również do prowadzenia analiz i statystyk dot. działalności sklepu internetowego – w zakresie celów, o których mowa w pkt II ust. 2-3;
 3. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, najczęściej do 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego – w zakresie celu, o którym mowa w pkt II ust. 4;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie, do czasu jej cofnięcia przez Użytkownika sklepu internetowego – w zakresie celów, o których mowa w pkt II ust. 5-6.

Prawa Użytkowników sklepu internetowego

 1. Użytkownikom sklepu internetowego przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do treści danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania;

b) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

d) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;

e) przeniesienia danych osobowych;

f) do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika sklepu internetowego.

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

Ujawnianie danych osobowych

Administrator danych może ujawniać dane osobowe Użytkowników sklepu internetowego następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom współpracującym z Administratorem Danych na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora danych, w szczególności w zakresie obsługi IT, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej, księgowej lub doradczej, firmom kurierskim oraz operatorom systemów płatności on-line, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań);
 2. zewnętrznym kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem danych, operatorom pocztowym lub innym podmiotom zapewniającym należyte funkcjonowanie sklepu internetowego, zgodnie z obowiązkiem lub uprawnieniami przysługującymi Administratorowi danych, wynikającymi z przepisów prawa.

Informacje dodatkowe

 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta Klienta w sklepie internetowym https://izi-buciki.pl. Administrator może wnosić o podanie innych danych osobowych niż określonych w formularzu rejestracyjnym jeżeli będzie to uzasadnione wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Szczegółowe informacje i zasady dotyczące przetwarzania danych przez Administratora danych zostały określone w polityce prywatności.

Akty prawne przywoływane w klauzuli

RODO- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).