Imię i nazwisko Konsumenta:
Adres konsumenta:
Adresat:Agnieszka Całusińska ul.Starzyńskiego 2 m.3 42-224 Częstochowa, Śląskie NIP PL5732273912
e-mail: sklep@izi-buciki.pl
telefon:   +48 502 760 241

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy:
Data odbioru:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Podpis Konsumenta
Miejscowość, data